5.6 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)


5.6 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)
Soalan 6:
Rajah di bawah menunjukkan suatu garis lurus RS dengan persamaan 3y = –px – 12, dengan p sebagai pemalar.

Diberi bahawa OR : OS = 3 : 2.
Cari nilai p.

Penyelesaian:
Kaedah 1:
Gantikan x = –6 dan y = 0 ke dalam 3y = –px – 12:
3(0) = –p (–6) – 12
0 = 6p – 12
–6p = –12
p = 2

Kaedah 2:
OR : OS = 3 : 2
OR OS = 3 2 6 OS = 3 2 OS=6× 2 3 =4 unit  
Koordinat titik S = (0, –4)
Kecerunan garis lurus RS = 4 6 = 2 3  

Diberi 3y = –px – 12
Menyusun semula persamaan dalam bentuk y = mx + c
y= p 3 x4 Kecerunan garis lurus RS= P 3 P 3 = 2 3       P=2


Soalan 7:

Rajah di atas menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM, pada satah Cartesan. Jarak KL ialah 10 unit dan kecerunan bagi LM ialah 2. Cari pintasan-x bagi LM.

Penyelesaian:

Katakan koordinat titik N ialah = (0, 2).
Guna rumus Pythagoras,
 LN = √102 – 62 = 8
Titik L = (0, 2 + 8) = (0, 10)
pintasan-y bagi LM = 10

Guna rumus kecerunan, m= pintasan-y pintasan-x 2=( 10 pintasan-x ) pintasan-x bagi LM= 10 2 =5